Panel sterujący C6.1 dla central wentylacyjnych Komfovent Domekt.

Elegancki, kolorowy, dotykowy, płaski panel LCD sterujący centralami wentylacyjnymi Komfovent Domekt wyposażonymi w automatykę sterowania C6/C6M.

Uwaga! Panel jest wyposażeniem opcjonalnym niewpływającym na możliwości sterowania centralą. Wszystkimi centralami Komfovent Domekt z automatyką sterowania C6/C6M wyposażonymi standardowo w webserwer oraz router WIFI można w pełni sterować za pomocą urządzenia mobilnego (smartfon, tablet, laptop). Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Komfovent Control i zeskanować kod QR na urządzeniu, aby cieszyć się kontrolą urządzenia z dowolnego miejsca na świecie. Widok na ekranie smartfona w 100% pokrywa się z widokiem panelu sterowania.

Control System C6

Automatyka przeznaczona dla użytkowników końcowych, charakteryzuje się szerokim wachlarzem możliwości sterowania i prostą nawigacją. Głównym założeniem automatyki C6 jest prawidłowe działanie centrali wentylacyjnej bez konieczności szczegółowej regulacji po stronie użytkownika. Różne tryby wentylacji są zoptymalizowane pod kątem codziennych potrzeb użytkownika. Przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala na intuicyjne sterowanie centralą wentylacyjną.

Rozbudowane opcje sterowania.

Inteligentne algorytmy automatyki stero-wania zapewniają szeroki wachlarz możliwości kontroli pracy centrali wentylacyjnej, które gwarantują maksymalną oszczędność energii przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu w pomieszczeniach: sterowanie jakością powietrza, wydajność według zapotrzebowania, chłodzenie w nocy latem, VAV, CAV i wiele innych.

Jakość i gwarancja

Wszystko jest instalowane i testowane w fa-bryce. Każda wyprodukowana centrala prze-chodzi dwuetapową kontrolę jakości. Najpierw jest sprawdzana w produkcji, a na-stępnie przechodzi jeszcze dokładniejszą kontrolę parametrów i wydajności przed wysyłką do klienta. Dlatego klient może być pewny, że urządzenie i automatyka są odpo-wiednio zsynchronizowane i gotowe do pracy.

Zintegrowana, specjalnie zaprojektowana automatyka.

W pełni zintegrowana automatyka stero-wania w centralach zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę centrali wentylacyjnej, steruje ustawieniami systemu i optymalizuje koszty eksploatacji centrali.

Przyjazny użytkownikowi układ sterowania.

Automatyka sterowania jest łatwa i wygodna w obsłudze. Użytkownik może monitorować parametry pracy i zmieniać ustawienia na kilka wygodnych sposobów: na panelu sterowania z dodatkowym wyświetlaczem LED, w aplikacji mobilnej lub przez serwer internetowy.

APLIKACJA “KOMFOVENT CONTROL”

Aplikacja pozwalająca sterować centralą wentylacyjną z dowolnego miejsca w sposób identyczny, jak standardowym panelem sterowania.

Nowa aplikacja w chmurze jest przeznaczona do sterowania centralami wentylacyjnymi DOMEKT wyposażonymi w automatykę sterowania C6, C6M, C8. Łatwy w obsłudze interfejs zapewnia intuicyjne sterowanie.

Ponieważ aplikacja w pełni odwzorowuje panel sterowania, możliwy jest dostęp do wszystkich funkcji.
Aplikacja jest dostępna w Google Play i App Store.

FUNKCJE AUTOMATYKI C6

 • Utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego: Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze ustawionej przez użytkownika.
 • Utrzymywanie temperatury powietrza wywiewanego: Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze niezbędnej dla utrzymania ustawionej przez użytkownika temperatury powietrza wywiewanego.
 • Utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniu: Jednostka dostarcza powietrze o temperaturze niezbędnej dla utrzymania wymaganej przez użytkownika temperatury w pomieszczeniu. Pomiar temperatury odbywa się poprzez czujnik temperatury w naściennym panelu sterowania.
 • Zbalansowane regulowanie temperatury: Wartość temperatury powietrza nawiewanego zostaje określona automatycznie na podstawie bieżącej temperatury powietrza wywiewanego, tzn.. temperatura powietrza nawiewanego będzie miała taką samą wartość, jak powietrza wywiewanego.
 • Sterowanie stałym strumieniem powietrza (CAV): Jednostka utrzymuje stały wydatek powietrza nawiewanego i/lub wywiewanego bez względu na zmiany pojawiające się po stronie instalacji wentylacji
 • Sterowanie zmiennym strumieniem powietrza (VAV): Jednostka nawiewa i wywiewa ilość powietrza zgodną z bieżącym zapotrzebowaniem na wentylację pomieszczeń.
 • Bezpośrednie sterowanie strumieniem powietrza (DCV): Wydajność jednostki zmienia się na podstawie zewnętrznego sygnału sterującego.
 • Regulacja wydajności nagrzewnicy wodnej: Jednostka reguluje wydajność nagrzewnicy wodnej za pomocą dedykowanych styków w automatyce. Funkcję można aktywować z poziomu panelu sterowania
 • Regulacja wydajności chłodnicy freonowej: Jednostka reguluje wydajność chłodnicy freonowej za pomocą dedykowanych styków w automatyce. Funkcję można aktywować z poziomu panelu sterowania.
 • Programator tygodniowy: Możliwy jest wybór jednego z czterech  fabrycznie  ustawionych harmonogramów pracy urządzenia. W razie konieczności, programy można modyfikować.
 • Harmonogram urlopowy: Użytkownik ma możliwość zaprogramowania okresów urlopowych. Wówczas jednostka nie będzie pracowała w sposób ciągły, a jedynie od czasu do czasu uruchomi się celem przewietrzenia pomieszczeń.
 • Regulacja jakości powietrza: Po podłączeniu dodatkowego czujnika jakości/wilgotności powietrza, wydajność jednostki regulowana będzie automatycznie. W ten sposób centrala gwarantuje optymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii.
 • Praca na żądanie: Jednostka uruchomi się, kiedy jakość powietrza w pomieszczeniu nie spełnia wartości nastawionej przez użytkownika.
 • Odzysk chłodu: W okresie letnim jednostka odzyskuje chłód z powietrza wywiewanego z klimatyzowanych pomieszczeń.
 • Funkcja utrzymywania temperatury: Funkcja ma na celu utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniu poprzez zmniejszenie ilości powietrza. Dzięki temu zapobiega się nadmiernemu przegrzaniu lub przechłodzeniu pomieszczeń.
 • Free cooling: Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od nastawionej, a temperatura zewnętrzna jest niższa, wówczas wymiennik ciepła przestaje pracować, a pomieszczenia schładzane są powietrzem zewnętrznym.
 • Regulacja wydatku stykami zewnętrznymi: Ilość powietrza można ustalić za pomocą trzech zewnętrznych styków. Intensywność chłodzenia można przypisać każdemu stykowi osobno.
 • Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej: Jeśli jednostkę podłączono do sieci wewnętrznej lub Internetu, możliwe jest sterowanie parametrami urządzenia za pomocą prostego interfejsu w przeglądarce internetowej na komputerze, lub za pomocą innego urządzenia mobilnego.
 • Sterowanie za pomocą smartfona: Aplikacja Komfovent Home posiada taki sam interfejs jak fabryczny panel sterowania i pozwala użytkownikowi na nastawę parametrów pracy z dowolnego miejsca.

FUNKCJE ZABEZPIECZAJĄCE

 • Wskazanie poziomu zabrudzenia filtrów: Wskazanie poziomu zabrudzenia filtrów określany jest w zależności od czasu i intensywności pracy jednostki. Jeśli zbliża się czas wymiany filtrów, użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem.
 • Regulacja układu wody: W urządzeniach z dodatkową nagrzewnicą/chłodnicą wodną zapewniono sterowanie pompy cyrkulacyjnej oraz siłownika zaworu mieszającego.
 • Rozgrzanie i czyszczenie rotora: Aby uniknąć zabrudzenia niepracującego obrotowego wymiennika ciepła, jednostka okresowo wymusza jego pracę.
 • Zabezpieczenie wymiennika ciepła przed przemarznięciem.: Jednostki z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła wyposażone są we wstępną, elektryczną nagrzewnicę powietrza. Nagrzewnica załącza się, gdy występuje ryzyko przemarznięcia wymiennika, a jej moc jest regulowana płynnie, dzięki czemu urządzenie może pracować nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych i niewielkim zużyciu energii elektrycznej.
 • Wskazanie awarii wymiennika ciepła: W jednostkach wyposażonych zarówno w wymiennik przeciwprądowy jak i obrotowy sprawdzana jest sprawność temperaturowa odzysku ciepła. Jeśli wartość ta jest zbyt niska, użytkownik zostaje poinformowany stosownym komunikatem.
 • Zabezpieczenie przed przemarznięciem wodnej nagrzewnicy powietrza: Funkcja ma na celu zminimalizowanie ryzyka przemarznięcia nagrzewnicy wodnej podczas normalnej pracy centrali. W przypadku wyłączenia jednostki utrzymywany jest przepływ czynnika grzewczego.
 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy elektrycznej.: W przypadku wystąpienia ryzyka przegrzania nagrzewnicy elektrycznej, urządzenie automatycznie się wyłącza. Jeśli centrala zostanie wyłączona w trakcie pracy w trybie grzania, wentylatora będą pracować przez określony czas celem schłodzenia nagrzewnicy.
 • Wskazanie zbyt niskiego przepływu powietrza.: Jeżeli centrala wentylacyjna nie uzyska zadanego poziomu przepływu powietrza w określonym czasie, urządzenie wyłącza się.
 • Awaryjne wyłączanie w przypadku pożaru: Alarm pożarowy może być wywołany sygnałem zewnętrznym kiedy centrala podłączona jest do centrali pożarowej. Urządzenie wyposażone jest też w alarm wewnętrzny uruchamiający się kiedy temperatura wewnątrz centrali lub kanałach wentylacyjnych znacząco wzrasta.
 • Awaryjne wyłączenie w przypadku osiągnięcia krytycznej temperatury: W przypadku uzyskania zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury powietrza nawiewanego, centrala wyłącza się automatycznie.
 • Inteligentna autodiagnostyka: Funkcja sprawdza sterownik oraz wszystkie elementy centrali wentylacyjnej. Jeżeli wykryta zostanie usterka, urządzenie wyłącza się jednocześnie wyświetlając odpowiedni komunikat.