Rekuperatory BARTOSZ

REKUPERATORY BARTOSZ

Rekuperatory to najważniejsze urządzenia systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i nieodzowny element wyposażenia domu energooszczędnego.

Zapewniają one w sposób wymuszony i kontrolowany napływ świeżego powietrza oraz usuwanie zużytego. Realizując odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego rekuperatory zmniejszają wydatki na ogrzewanie domu.

 DLACZEGO ODZYSK CIEPŁA?

Stale wzrastające koszty energii, rosnące koszty korzystania ze środowiska zmuszają do poszukiwania oszczędności. Okazało się, że nie wystarcza dobra izolacja termiczna i szczelność budynku! Konieczna jest wentylacja z odzyskiem ciepła. Jeśli wentylujemy – wyrzucamy ogromne ilości ciepła do atmosfery – wyrzucamy pieniądze. Korzystając z naszego rozwiązania zaoszczędzisz je. 

schemat01

schemat02

 

 

 

 

 

Tradycyjny system wentylacji
bez odzysku ciepła.
Nowoczesny system wentylacji 
z odzyskiem ciepła.

 

Wybierając rekuperator – serce systemu wentylacyjnego – należy zwrócić baczną uwagę na dwa zagadnienia. Pierwsze to wydajność urządzenia, która powinna zapewniać, w sposób całkowicie kontrolowany od 0,5 do 1,0 wymiany powietrza na godzinę. 

Drugie – to sprawność wymiennika i jego cena. Odzysk ciepła powinien być możliwie najwyższy, ale cena rozsądna. 

Oba podane powyżej warunki spełnia rekuperator firmy BARTOSZ. 

Firma ta jest producentem zestawów i central wentylacyjnych oraz podzespołów wchodzących w ich skład. Urządzenia produkowane przez BARTOSZA bazują na spiralnym przeciwprądowym wymienniku ciepła typu powietrze-powietrze wykonanym w formie walca ze specjalnego stopu aluminium. Ta specyficzna i zarazem prosta konstrukcja wymiennika oraz uzyskiwane parametry pracy stanowią przełom w dziedzinie odzysku ciepła w wentylacji. 

Wymiennik firmy BARTOSZ jest jedynym urządzeniem, które w naszych warunkach klimatycznych jest zdolne do pracy z wysoką sprawnością bez względu na temperatury panujące na zewnątrz. Gwarantowaną sprawność odzysku 85-92% uzyskuje przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -20˚C i niższej. Stawia to wymiennik firmy BARTOSZ najwyżej pod względem sprawności wśród producentów oferujących podobne urządzenia nie tylko w Polsce. Osiągane parametry odzysku są wynikiem unikalnej konstrukcji wymiennika, na którą firma BARTOSZ uzyskała 02.05.2005r. ochronę patentową w Urzędzie Patentowym RP. 

Spitalny wymiennik wymiennik ciepła WS

Wymiennik BATROSZ składa się z dwóch płyt wykonanych z taśmy zwiniętej w podwójną spiralę tak, aby tworzyła ona n-2 szczelinowych kanałów przelotowych, podzielonych na kanały czynnika A i B oraz ażurowych elemen­tów dystansujących taśmę przepony oraz elementów uszczelniających, zamykających odpowiednio, co drugi kanał. Każda z podstaw utworzonej w ten spo­sób bryły jest podzielona na dwie części, z których jedna ma otwarte kanały kate­gorii innej niż druga. Elementy dystansujące przeponę i zamykające kanały mogą być wykonane z materiału samej przepony przez jej przetłoczenie i zawi­nięcie lub z elementów dodatkowych, takich jak: uszczelki, szczeliwa, karbo­wane taśmy itp. Konstrukcja umożliwia działanie wymiennika spiralnego o zmiennych wzajemnie kierunkach przepływu czynników A i B, od równoległoprądowego – w szczególności przeciwległoprądowego – do krzyżowego, bez konieczności zmiany kierunku przepływu czynnika o kąt większy niż 90°, co nie powoduje znacznego wzrostu opo­rów przepływu. 


Wymiennik odznacza się prostą kon­strukcją, łatwym wykonaniem i możliwością bezstopniowego doboru wszyst­kich parametrów pracy: oporów przepływu, wydatku, efektywności, wytrzymałości ciśnieniowej i temperaturowej.

Po­nadto cechuje go odporność na działanie czynników agresywnych przez dobranie odpowiednio: długości i grubości prze­pony, szerokości kanałów i właściwych materiałów. Wymiennik ten wyróżnia sprawność od 85% do 92%, a w niektórych sytuacjach przekraczająca 100% (odzysk ciepła z kondensacji pary wodnej) dla ilości po­wietrza nawiewanego i wywiewanego w stosunku 1:1. Opory przepływu, wyno­szą do 200 Pa dla prędkości optymalnych do 3,0 m/s. Ponadto urządzenie charakte­ryzuje: szczelność, co pozwala na pobie­ranie powietrza zużytego, zanieczyszczo­nego innymi gazami i po odzyskaniu z niego ciepła odprowadzić na zewnątrz nie mieszając go z powietrzem czystym, wchodzącym do pomieszczeń. Cechuje je także duża odporność na szronienie. W ciągu kilku już lat od czasu wprowa­dzenia pierwszych egzemplarzy do eks­ploatacji żaden z klientów nie uskarżał się na „zatkanie” wymiennika lodem nawet podczas wysokich mrozów. Ponadto w wymienniku tym możliwe jest schładzanie powietrza (w zakresie kilku stopi) przez podawanie do niego mgły wodnej, bez podnoszenia poziomu wilgotności w pomieszczeniach wenty­lowanych. Wysoka sprawność wymiennika określo­na została na podstawie badań przepro­wadzonych na Politechnice Białostockiej. Badania prowadzone na stanowisku w firmie potwierdziły zarówno wyniki dotyczące sprawności, jak i odporności na szronienie. 

Osiądane parametry pracy wymiennika WS

Brak szronienia przy występowaniu nawet wysokich mrozów wyróżnia wymiennik WS od wszystkich występujących na rynku i pozwala stosować go bez nagrzewnic ochronnych na wlocie powietrza świeżego i bez systemów odmrażania wymaganych w innych tego typu urządzeniach. Potwierdziły to setki aplikacji urządzeń opartych na wymienniku WS pracujących od kilku lat w Polsce oraz w innych krajach Europy Wschodniej. 

Wysoka sprawność wymiennika WS czyni, że potrafi on w określonych warunkach pracować, jako urządzenia do przekształcania energii. Dowodzą tego wykresy przedstawiające dwie krzywe sprawności temperaturowej wymiennika dla tych samych warunków pracy wymiennika lecz przy różnych poziomach wilgotności względnej. Fakt, że przy wyższej wilgotności wymiennik WS osiąga w określonym przedziale sprawność zdecydowanie wyższą, świadczy o wykorzystywaniu w odzysku ciepła kondensacji pary wodnej. 

 

 

Wysoka sprawność wymiennika WS pozwala wykorzystywać systemy wentylacyjne Bartosz do odzysku chłodu, a w szczególności obniżenia kosztów pracy klimatyzacji w okresie letnim. 

 

 

 

Sprawność wymiennika WS zależna jest od prędkości przepływu powietrza przez wymiennik. Przy projektowaniu systemów Bartosz jako optymalną przyjmuje się prędkość umowną 2 ÷ 3 m/s, co jest związane z wielkością oporów przepływu na wymienniku. Wraz ze spadkiem prędkości wzrasta sprawność odzysku ciepła przez wymiennik, co pokazują wykresy. 

Wraz ze wzrostem prędkości wzrastają opory przepływu powietrza przez wymiennik. Wydajność wymiennika WS zależna jest od jego średnicy i rośnie liniowo w stosunku do powierzchni czynnej wymiennika. 

 

 

  WENTYLATORY
 

VENT. Promieniowe wentylatory kanałowe przystosowane do montażu w kanałach wentylacyjnych od Ф160 do Ф315 mm. 

Obudowa wykonana z blachy stalowej galwanizowanej. Wysokosprawny wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu. Wirnik i silnik wyważane dynamicznie zgodnie ze standardem VDI 2060. Stopień ochrony IP 44 i klasa izolacji B. Wirniki posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej

FILTRY POWIETRZA

DF.. Filtry kanałowe przystosowane do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych o średnicach od Ф160 do Ф315 mm. 

Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo. Króćce montażowe z uszczelkami gumowymi. Wkład filtracyjny klasy EU3 na profilowanej siatce z drutu stalowego. 

DFK. Filtry przystosowane do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych o średnicach fi160 do fi355 mm. 

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, króćce montażowe z uszczelkami gumowymi. Kieszeniowy wkład filtracyjny klasy EU3, EU4, EU5, EU7. Wkłady filtracyjne należy wymieniać gdy opory przepływu powietrza przekroczą 250 Pa.

Nagrzewnice

NE. Nagrzewnice elektryczne przystosowane są do montażu na kanałach o przekroju okrągłym i prostokątnym. 

Obudowa nagrzewnic o przekroju okrągłym wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Nagrzewnice posiadają standardowo montowany podwójny układ zabezpieczenia przed przegrzaniem (jeden element automatyczny (temp. +75C) i jeden z odblokowaniem ręcznym (temp. +85C). Nagrzewnice kanałowe powinny być dobierane tak, aby temperatura powietrza wylotowego nie przekraczała +40C. Prędkość przepływu powietrza przez nagrzewnicę nie może być mniejsza niż 1,5 m/s.
Chłodnice
CH. Chłodnice wodne i freonowe przystosowane są do montażu na kanałach o przekroju okrągłym i prostokątnym za pośrednictwem kształtek lub zabudowy. 

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, część chłodząca wykonana z rur miedzianych i lameli aluminiowych. Wyposażone w odprowadzenie skroplin.
PRZEPUSTNICE
PJ. Przepustnice jednopłaszczyznowe przeznaczone są do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych kołowych od fi160 do fi315 mm. 

Wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej z możliwością regulacji ręcznej lub zamontowania siłownika elektrycznego.
  PW. Przepustnice wielopłaszczyznowe przeznaczone są do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych kołowych i prostokątnych. 

Wykonane są z profili aluminiowych z możliwością regulacji ręcznej lub zamontowania siłownika elektrycznego.
AUTOMATYKA
System sterowania jest dostosowany do konfiguracji zestawów i central wentylacyjnych.  

Zestawienie elementów wchodzących w skład zestawu CNWB

Nr elementu

Nazwa elementu

Ilość w kpl.

V1

Wymiennik ciepła typu WS

1

V2

Wentylator kanałowy

2

V3

Filtr powietrza

2

V4

Obejma wymiennika

2

V5

Przepustnica

1

V6

Rama montażowa do VENA

1

V7

Statyw do VENA

1

V8

Wspornik mocujący wentylator

2

V9

Wspornik mocujący filtr

2

V10

Wspornik mocujący szafkę zasilającą

1

V11

Mufowy łącznik elastyczny

4

V12

Stopka statywu

4

V13

Wspornik mocujący regulator DSS

1

V14

Przewód wentylacyjny elastyczny-izolowany (by-pass)

2

 

 

Montaż wymiennika ciepła powietrze – powietrze 

Największym elementem centrali wentylacyjnej jest wymiennik ciepła wykonany w formie walca o średnicy od 350 do 700 mm i długości od 1700 do 2150 mm, w zależności od średnicy i usytuowania króćców. Wymiary podane są dla wymiennika niezaizolowanego. 

a) montaż wymiennika w pozycji pionowej

b) montaż wymiennika w pozycji leżącej 

Wymiennik można montować na konstrukcji stalowej z kątowników bądź płaskowników. Można go również ułożyć na konstrukcji drewnianej. 

W pomieszczeniach wysokich wymiennik powinien być ustawiony pionowo, bo jest to pozycja, przy której pracuje najskuteczniej. 

W pomieszczeniach niższych może być zamontowany poziomo, jednak z zachowaniem minimum 15o kąta nachylenia. 

Wlot powietrza zużytego na wymiennik winien być zawsze usytuowany w dole wymiennika, co pozwala na odpowiednie jego odwodnienie.

AUTOMATYKA STERUJĄCA CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ STW-1

Układ sterowania wentylacją w domkach jednorodzinnych Firmy BARTOSZ składa się z dwóch współpracujących ze sobą urządzeń. Pierwszy, jest to moduł wykonawczo-pomiarowy, do którego podłączone są wszystkie czujniki i urządzenia pracujące w centralce wentylacyjnej, takie jak wentylatory, siłownik, presostaty różnicy ciśnień, czujniki temperatury. Drugim elementem jest panel operatorski z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, za pomocą, którego użytkownik programuje i nadzoruje pracę wentylacji.

    

Parametry:

Moduł wykonawczo-pomiarowy:

 •  zasilanie 230V AC 50Hz
 • 2 wejścia pomiaru temperatury
 • 2 wejścia cyfrowe 5V
 • 2 wyjścia napięciowe (0-10V)
 • 2 wyjścia przekaźnikowe (w tym jedno podwójne do sterowania 3-punktowego)
 • sposób montażu: szyna 35mm
 • zakres temperatury pracy urządzenia: -5 +40 ºC
 • stopień ochrony: IP 20
 • wymiary:110x90x65

Panel operatorski:

 • zasilanie 5V DC (zasilany z modułu wykonawczo-pomiarowego)
 • komunikacja z modułem wykonawczo-pomiarowym poprzez magistralę I2C
 • wyświetlacz 4x20 znaków z podświetlaniem LED (dostępne kolory to szary lub niebieski)
 • regulacja jasności i kontrastu wyświetlacza
 • programowanie poprzez pokrętło impulsowe z przyciskiem
 • programy czasowe- 4 fabryczne, 1 użytkownika (tygodniowy, 10 wpisów)
 • regulacja obrotów 0-100% ze skokiem 10%
 • pomiar temperatury w pomieszczeniu
 • zakres regulacji temperatury 5-40 ºC z dokładnością do 1 ºC
 • możliwość konfiguracji wejść i wyjść przez użytkownika
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego
 • sposób montażu: naścienny
 • zakres temperatury pracy urządzenia: 0-40 ºC
 • stopień ochrony: IP 20
 • wymiary: 170x85x35 (49 z gałką)